News 5

የባለ አክኪዮን ውክልና እንደራሴነትቡና ኢንሹራንስ አ.ማ Bunna Insurance (S.C) የቡና ኢንሹራንስ አ/ማኅበር የባለአክሲዮኖች 8ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ እና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የስብሰባ ጥሪ በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013 አንቀጽ 366(1)፣ 367(1)፣370 እና 393 እንዲሁም በኩባንያው መመስረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 8፣ በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 4 እና 6 መሰረት የቡና ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 8ኛ መደበኛ ጠቅላላ …

News 5 Read More »